Phân loại các loại lơ bida
Lơ bida là một phụ kiện quan trọng trong môn